Faaliyet Alanları

Büyükkaya Hukuk Bürosu, şahıslara ve şirketlere hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşmadan mevzuattaki düzenlemeler ve uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bir nevi önceleyici vekillik hizmeti verirken; uyuşmazlıklar ile karşılaşılması durumunda da, bu uyuşmazlıkları yargı sistemimiz içerisinde en kısa sürede müvekkil lehine sonuçlandırmayı hedeflemektedir. Faaliyet alanlarımıza aşağıda yer verilirken, daha detaylı bilgi için iletişim sayfamız üzerindeki formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ankara Anlaşması Vizesi
Ankara Antlaşması, Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması’nın (European Community Association Agreement) kısaltılmış adıdır. Ankara Antlaşması vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen iş kurma izni vizesidir. Ankara Antlaşması vizesi, başvuru sahibine, İngiltere'de yaşama ve kendi işinde çalışma izni sağlar. Büromuz, Londra’da işbirliği yaptığı hukuk bürosu aracılığı ile Ankara Anlaşması vizesi başvurularının eksiksiz ve olumlu sonuç doğuracak şekilde yapılmasına yönelik hizmet vermektedir.
Aile (Boşanma), Kişiler ve Miras Hukuku
Büromuz, anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü, nafaka ve tazminat talepleri, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi hakkında kanun çerçevesinde tedbir kararları, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayetin değiştirilmesi, babalık davası, mal rejimi davaları kapsamında boşanma hukuku; isim ve yaş değişikliği, vasi tayini, evlat edinme ve gaiplik kararının alınması kapsamında kişiler hukuku; ve veraset ilamı, vasiyetname, mirasın reddi, saklı pay talepleri ve mirasın açılması kapsamında miras hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Bankacılık, Finans ve Sigorta Hukuku

Büromuz, bankacılık ve finans hukuku alanlarında sektörün içinde gelen deneyimli avukatlar ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanlardaki danışmanlık hizmetimiz, gerek proje bazında gerekse münferit işlemlerde kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve teminat yapısının oluşturulması, mal ve hizmet finansmanının sağlanması, türev işlemler, reel sektörde nakit yönetiminin sağlanmasına yönelik olarak doğrudan borçlandırma sözleşmelerinin hazırlanması, nakit yönetiminin bankalarla koordineli olarak sağlanması başta olmak üzere reel sektör işlemleri ile doğrudan Bankaların ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu işlemlere ek olarak reel sektörün ihtiyaç duyduğu, mal ve hizmet piyasalarındaki sigorta işlemleri ve sigorta sözleşmesi müzakereleri ile finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinin değerlendirilmesi ve müzakere edilmesi de bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Bilişim ve İnternet Hukuku

Büromuz, hızla gelişen teknolojinin bir sonucu olarak bilişim, e-ticaret ve internet kullanımı kaynaklı uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Bu kapsamda; bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde e-ticaretin düzenlenmesi,  alan adları hakkında uyuşmazlıkların çözümü, internet yoluyla oluşan haksız rekabet davaları ile fikri ve sınai mülkiyet hukuku ihlallerinin çözümü, erişimin engellenmesi işlemlerinin takibi, internet kullanıcı sözleşmeleri ile hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, BTK nezdinde işlemlerin yürütülmesi konularında, müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Büromuz soruşturma dahil ceza davalarının her aşamasında deneyimli kadrosu ile müvekkile hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Önceliğimiz ceza davası sürecinin tutukluluk hali olmaksızın sürdürülmesi ve akabinde infaz aşamasına kadar cezai yaptırım sonucu doğuracak durumlarda her nevi hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesidir. Bu kapsamda emekli yargı mensubu danışmanlarımızın önderliğinde titizlikle çalışılmaktadır.

Enerji Hukuku

Büromuz, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, enerji santralleri ile petrol ve doğalgaz sektöründe üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; lisanslı ve lisanssız olmak üzere enerji piyasası ile ilgili EPDK ve ilgili idari makamlalar nezdinde her nevi prosedürün takibi, lisans sözleşmeleri ile üretim, paylaşım ve dağıtım sözleşmelerinin tanzimi, gerektiğinde finansman modellerinin oluşturulması ve müzakerelerin yapılması hususlarında hizmet verilmektedir.

Fikri ve Sınai Hakların Sektörel Bazda Korunması ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Büromuz uzman kadrosuyla müvekkillerimize, telif hakları, marka, patent, tasarım, faydalı model hakkında uyuşmazlıkların çözümü, fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklı iptal, hükümsüzlük, tazminat ve haksız rekabet davalarının takibi, başta TPE olmak üzere, ulusal ve uluslararası merciiler önünde müvekkillerin temsili ve tescil ile başvuru işlemlerinin yürütülmesi, lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, sponsor ve reklam sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri ve benzeri fikri ve hakları içeren sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin yönetimi ile ticari sır ve verilerin korunması kapsamında hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Büromuz, gayrimenkul sektöründe özellikle son yıllarda işlerlik kazanan kentsel dönüşüm ve 2B arazilerinin satışına ilişkin olarak; gayrimenkul projelerinde tarafların haklarının korunması, taraflar arasında alım satım sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tanzimi ile gayrimenkul projelerinin finansmanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, gayrimenkullere ilişkin olarak kira sözleşmelerinin tanzimi, ayni hak tesisi işlemleri ve diğer tapu işlemlerinin takibi de hizmetlerimiz arasındadır. Büromuz, yine bu kapsamda kentsel dönüşüm mevzuatına uygun işlem yapılmasını sağlarken; 2B arazilerinin hak sahiplerince satın alınması hususunda da bugüne kadar etkin bir şekilde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

İcra ve İflas Hukuku, Tahsilat Takibi ve Yönetimi ile Borçların Yeniden Yapılandırılması

İcra ve iflas işlemleri ile tahsilat takibi ve yönetimi konusunda gerek hukuki olarak ve gerekse iş takibi açısından deneyimli olan büromuz müvekkil şirketlerin borç yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme, fatura, kambiyo senetleri, ipotek ve ilama dayalı ferdi ve toplu icra dosyalarının yürütülmesi, menfi tespit, itirazın iptali ve kaldırılması, istirdat, istihkak, ihalenin feshi vs. davaların takibi, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen suçlara dayalı ceza davalarının takibi, konkordato ilanı, iflas ve iflasın ertelenmesi yönetimi, borca itiraz edilmesi, iflas masasına kayıt yapılması, iflas idaresi kararlarına karşı dava açılması, ipotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ipoteğe dayalı icra takiplerinin açılması ve yürütülmesi işlerini kapsamaktadır. Bu işlemler geniş çözüm ortağı ağımız ile Türkiye’nin tamamında hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

İlaç ve Sağlık Hukuku

Büromuz ilaç ve sağlık hukuku mevzuatı kapsamında sözleşmesel ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümüne dair hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda, ilaç hammaddelerine ilişkin alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,  ilaç sektöründeki distribütörlük sözleşmelerinin tanzimi, ilaç üretim geliştirme kapsamında klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, ilaç patent ve markalarının ihlali nedeniyle sınai mülkiyet davalarının takibi, tehlikeli atıkların geri dönüşüm sözleşmelerinin imzalanması, ruhsatlandırma sürecinin takibi ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Büromuz, müvekkillerimizin karşılaştıkları bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve işyeri uygulamaları hakkında, güncel kanun değişiklikleri doğrultusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi, iş sözleşmelerinin, gizlilik anlaşmaları ile rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması, yabancı işçi istihdamı halinde iş sözleşmelerinin Türk hukuk mevzuatı ile uyumlu hale gelecek şekilde tadil işlemleri, işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması, fesih yönetimi danışmanlığı ve işe iade davaları konularında hizmet vermektedir.

Mevzuata Uyum ve Denetim

İş dünyasında etkin risk yönetimini sağlayabilmek için, içinde bulunulan sektörle ilgili yasal gereksinimlerin tespit edilmesi ve kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte titizlikle uygulanması gerekmektedir. Büromuz, her bir sektör bazında yasal gereksinimleri tespit ederek müvekkillerin yasal açıdan risklerini asgari düzeye indirmelerine olanak sağlamaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret dünyasına global bir bakış açısıyla bakarak ticaret hayatında meydana gelebilecek sorunları tespit ederek, müvekkillerimize ticari ilişkilerinde atacakları adımlar konusunda destek olmak ve fikir vermek üzere danışmanlık hizmetlerinin sunulması, karşılaştıkları ticari uyuşmazlıkların çözümü, yerli ve yabancı sermayeli şirket ve şube kuruluş işlemlerinin takibi, şirket esas sözleşme metinlerinin hazırlanması ve tadil işlemleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmelerinin hazırlanması, olağan ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması işlemleri, şirket birleşme ve devralmaları, ayrılma ve nevi değişiklikleri ile şirketlere ait due diligence raporlarının hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

Büromuz, gerek perakende sektöründe ve gerekse abonelik sözleşmeleri ile hizmet veren sektörlerde üretici/satıcı/hizmet veren vekili olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi, tüketici mevzuatı çerçevesinde uzlaşma yolu ile uyuşmazlıkların çözülmesi, şirketlerin özellikle faaliyet alanına giren konularda gerekli sertifika ve belgelerin alınması (Garanti Belgesi ve CE Sertifikası vs.), muhtelif ürün ve hizmetlerin tüketici mevzuatına uygun olarak sunulması için görüş verilmesi, reklamların ve mesafeli satışların mevzuata uygun olarak yapılabilmesi için görüş verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması ve tüketici mevzuatının takip edilerek hizmet verilen şirketlerin bilgilendirilmesi şeklinde danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Davaların Takibi

Önceliğimiz her zaman uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi olmasına rağmen,  bazı durumlarda bir uzlaşma noktası bulunması mümkün olmamaktadır. Müvekkilimizin karşı karşıya kaldığı bir uyuşmazlık öncelikle, daha hızlı ve daha düşük yargılama giderleriyle çözülmeye çalışılmakta, ancak son çare olarak dava yoluna gidilmektedir. Bu kapsamda gerek ticari  gerek şahsi gerek ise iş uyuşmazlıklarından kaynaklı hukuk davaları ile kamu mercileri ile uyuşmazlıklardan doğan idari davalar, uzman avukatlarımız ve akademisyen danışmanlarımızın gözetimi altında takip edilmektedir. Davaların takibinde önceliğimiz, dava sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak ve atılan her adımdan müvekkili haberdar etmektir.